QUINN INTERNATIONAL COLLEGE

Quinn International College
University Prep Programme

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร International Foundation Diploma หรือ International First Year หรือ International Year One ซึ่งเราจะเรียกสั้นๆในที่นี้ว่า หลักสูตร “Foundation”

หลักสูตร “Foundation” คืออะไร?

หลักสูตร International Foundation Diploma (International First Year) เป็นหลักสูตร 1 ปีที่ใช้ในการปรับพื้นฐานนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ไม่ได้จบจากระบบการศึกษาแบบอังกฤษ (A-Level Diploma) หรือ แบบนานาชาติ (IB Diploma) แต่มีความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (3 ปี) ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

การเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในต่างประเทศนั้นไม่มีการสอบเข้า แต่จะใช้คะแนนจากการจบหลักสูตร International First Year (Foundation) เป็นเกณฑ์ในการคัดนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Foundation ได้นั้นจะเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองละร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถการรันตีการที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยให้กับคุณได้หากผลการเรียนผ่านเกณฑ์ โดยหลายหลักสูตรนักเรียนสามารถเรียน Campus หรือ Accredited Partner Centre ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งคุณจะสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆได้ เช่น ทั้งห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน การส่งงานและการสอบในระบบเดียวกันทั่วโลก

โดยปกติหลักสูตร International Foundation Diploma จะเปิดสอนในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในปี 2019 นี้เป็นปีแรกที่ NCC Education (ก่อตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษในปี 1966) คัดเลือกให้ QIC Chiang Mai เป็น NCC Campus แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรนี้ได้โดยใช้หลักสูตรจาก NCC Education และ อาจารย์ที่คัดเลือกโดยตรงจาก NCC สหราชอาณาจักร สื่อการเรียนการสอนเป็นชุดเดียวกันกับที่สอนในประเทศอังกฤษ การสอบเป็นการสอบแบบ Global Examination เหมือนกับการเรียนการสอนในสหราชอาณาจักรทุกประการ และในโอกาสเฉลิมฉลองการเปิดคอร์สแรกในประเทศไทย จึงได้มีการประกาศทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุนสำหรับโอกาสพิเศษนี้

รายละเอียดทุนการศึกษา

  1. มูลค่าสูงสุดทุนละ £ 1,500 (60,000 บาท) จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาทในปี การศึกษา 2562 นี้ เริ่มปีการศึกษาในเดือน กันยายน 2562
  2. ระยะเวลาการศึกษา: 1 ปีการศึกษา
  3. เมื่อจบการศึกษาตามเกณฑ์ในหลักสูตร Foundation ณ QIC Chiang Mai แล้ว สามารถเข้าเรียนในกว่า 70 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้ทันที และมีสาขาให้เรียนกว่า 150 สาขาวิชา
  4. ค่าเล่าเรียนปกติหลักสูตร Foundation ปีละ: £7,000 (ประมาณ 266,000 บาท)
  5. วันสุดท้ายของการรับสมัครทุน: 10th สิงหาคม 2019 (เริ่มปีการศึกษาในเดือน กันยายน 2562)

เมื่อผู้รับทุนได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีคุณสมบัติในการรับทุนการศึกษานี้ จะได้รับ Offer Letter และทุนนี้จะนำไปใช้เป็นส่วนลดจากค่าเล่าเรียนปกติในทันที ผู้รับทุนนี้จะได้รับสิทธิ์ในการชำระค่าเล่าเรียนเพียง £5,500 สำหรับการเรียนในหลักสูตร “Foundation” NCC Education (ก่อตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษในปี 1966) ณ. QIC Chiang Mai เท่านั้น

Green Chemicals Futures Building, Monash University, Sydney